Free songs

Dokumenty

PORADNIA-ZGODA NA BADANIE

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

____________________, ________________

(miejscowość) (data)

ZGODA NA BADANIE

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej mojego dziecka :

Imię i nazwisko dziecka _____________________________________________________________

PESEL ___________________________________________________________________________

Data i miejsce urodzenia ____________________________________________________________

Adres zamieszkania dziecka (z kodem) ________________________________________________

__________________________________________________________________________________

przez pracowników Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Fundacji Dobroczyńca.

Nazwa i adres szkoły/przedszkola: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Powód zgłoszenia dziecka/ucznia: _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Załączniki:

  1. Książeczka zdrowia dziecka (do wglądu)
  2. Poprzednie badania : psychologiczne, pedagogiczne, inne.
  3. Obserwacja nauczyciela przedszkola / szkoły
  4. ___________________________________________________________________________

Rodzice / Opiekunowie prawni: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Adres zam.: _______________________________________________________________________

Telefony: _________________________________________________________________________ e-mail ____________________________________________________________________________

Oświadczam, iż dziecko nie uczestniczy w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju w innej placówce oświatowej.

_______________________________

Czytelne podpisy Rodziców / Opiekunów

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do celów badań zgodnie z Ustawą (Dz.U. nr 133 z 1997r)
<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA____________________, ________________
(miejscowo
ść) (data)


ZGODA NA BADANIE
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej mojego dziecka :
Imię i nazwisko dziecka
_____________________________________________________________
PESEL ___________________________________________________________________________
Data i miejsce urodzenia
____________________________________________________________
Adres zamieszkania dziecka (z kodem)
________________________________________________
__________________________________________________________________________________
przez pracowników Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Fundacji Dobroczyńca.


Nazwa i adres szkoły/przedszkola:
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Powód zgłoszenia dziecka/ucznia:
_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Załączniki:
Książeczka zdrowia dziecka (do wglądu)
Poprzednie badania : psychologiczne, pedagogiczne, inne.
Obserwacja nauczyciela przedszkola / szkoły
___________________________________________________________________________


Rodzice / Opiekunowie prawni:
_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Adres zam.:
_______________________________________________________________________
Telefony
: _________________________________________________________________________
e-mail
____________________________________________________________________________


O
świadczam, iż dziecko nie uczestniczy w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju w innej placówce oświatowej.
_______________________________
Czytelne podpisy Rodziców / Opiekunów


Wyra
żam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do celów badań zgodnie z Ustawą (Dz.U. nr 133 z 1997r)

Karta zgłoszeniowa do przedszkola
na rok szkolny 2020/2021

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
Nazwisko:


Imię:
Pesel:
DATA I MIEJSCE URODZENIA


ADRES ZAMIESZKANIA


ADRES ZAMELDOWANIA
DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych)
IMIĘ


IMIĘ


NAZWISKO


NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES ZAMELDOWANIA
ADRES ZAMELDOWANIA
Telefon kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
E-mail :
E-mail:
PESEL:
PESEL:


MIEJSCE PRACY,TEL.
MIEJSCE PRACY,TEL.
STANOWISKO
STANOWISKO

INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICÓW (opiekunów prawnych) INFORMACJE dot. Dziecka – np alergie , opinia poradni psychologicznej itp:OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA –
poza rodzicami
Rodzice są świadomi , iż upoważniając osobę trzecią do odbioru dziecka ponoszą pełna odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną osobę.


DODATKOWE KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLAWyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka w materiałach prasowych i internetowych
TAK
NIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w spacerach i wycieczkach.
TAK
NIE


OŚWIACZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Uprzedeni o odpowiedzialności karnej z art.233 k.k oświadczamy, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w karcie zgłoszenia. Zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r, Nr 101, poz 92z pózn zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb rekrutacji.

…………………………………… ………………………………….
( podpis matki ( opiekuna ) ( podpis ojca ( opiekuna )


Data przyjęcia karty zgłoszeniowej ………………………………………………
Zadzwoń do nas :)