Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizują specjalnie w tym celu powoływane zespoły specjalistów.

Kompleksowe i profesjonalne działanie pomocowe

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dla rodziców i ich dzieci dotkniętych nieprawidłowym rozwojem konstruujemy i realizujemy programy służące pobudzaniu psychoruchowemu dziecka, ich rozwojowi poznawczemu i społecznemu. Rodzicom zapewniamy pomoc psychologiczną i edukacyjną.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA jako kompleksowe i profesjonalne działanie pomocowe, kierowane jest do najmłodszych dzieci od chwili wykrycia u nich nieprawidłowego rozwoju do podjęcia nauki w szkole. WWRD może być organizowane dla dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym już od momentu ich narodzin.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Poradniach Pedagogiczno-Psychologicznych Fundacji Dobroczyńca realizują specjalnie w tym celu powoływane zespoły specjalistów.

Każdorazowo program pracy z dzieckiem ustalany jest indywidualnie w oparciu o treść opinii o potrzebie WWRD. Do Poradni zapraszamy zarówno rodziców dzieci posiadających wydaną opinię, jak i tych, którzy nią jeszcze nie dysponują.

Wszelkie nasze działania uzależnione są od potrzeb dziecka i jego możliwości psychofizycznych. Zajęcia prowadzone są z dzieckiem i jego opiekunami w salach wyposażonych w odpowiednie środki dydaktyczne i niezbędny sprzęt. Staramy się, aby zawsze były to skuteczne, ale i bezpieczne narzędzia pracy, zgodne z obowiązującymi normami.

Dzieci objęte pomocą w naszej poradni uzyskują  4 miesięcznie zajęć bezpłatnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju daje dzieciom szansę na optymalny rozwój. Objęcie ich specjalistyczną opieką jest niezmiernie ważne – minimalizuje w znacznym stopniu ryzyko niepowodzeń edukacyjnych w wieku szkolnym, pobudza psychoruchowo i społecznie. Wzmacnia emocjonalnie.

WWRD oparte na doświadczeniu i wiedzy specjalistów – logopedów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów, wspierane współpracą najbliższych dziecku osób, to efektywna, dająca wymierne rezultaty forma pracy z dzieckiem.

Podkreślając kompleksowy charakter WWRD opiekunom dzieci nim objętych oferujemy konsultacje, instruktaż i pomoc w zakresie prawidłowego postępowania z dzieckiem. Służymy poradą w temacie właściwego doboru sprzętu niezbędnego przy podejmowaniu działań rewalidacyjnych. Wspieramy rodziców.

W ramach zajęć dzieci mają zapewnione zajęcia bezpłatne:

-psychologiczne m.in. zaburzenia zachowania, ćwiczenia skupienia, pamięci, uwagi

-terapii integracji sensorycznej m.in. nadwrażliwość i niedowrażliwość

-pedagogiczne m.in. zajęcia wspomagające rozwój umysłowy, terapię ręki

-logopedyczne pracujemy metodą krakowską, Makatonem,metoda werbalno-tonalną, masaże logopedyczne

-rehabilitacji ruchowej z fizjoterapeutą w tym kinesiotaping, terapia manualna

Rodzaj zajęć przyznanych dziecku uzależniony jest od zaleceń zawartych w opinii dziecka.

Zawsze: pracujemy z dzieckiem i dla niego.

Aby zgłosić dziecko na zajęcia prosimy o wysłanie WNIOSKU O OBJĘCIE, który jest dostępny w zakładce DOKUMENTY oraz SKANU OPINII DZIECKA na nasz adres email

fundacjadobroczynca@gmail.com

Po zapoznaniu się z wnioskiem i opinią przez nasz zespół terapeutów otrzymają Państwo informację o decyzji w sprawie przyjęcia dziecka.