Całościowe wsparcie skierowanego dla dzieci niepełnosprawnych.

Kompleksowe i profesjonalne działanie pomocowe.

Rehabilitacja ruchowa w środy.

Rehabilitacja ruchowa jest bardzo ważnym ogniwem we wspomaganiu dzieci niepełnosprawnych. Wczesne podjęcie działań rehabilitacyjnych stanowi jeden z podstawowych warunków skuteczności, a także zapobiega skutkom niepełnosprawności intelektualnej. Skuteczność oddziaływań rehabilitacyjnych w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest tym większa, im wcześniej upośledzenie to zostanie wykryte i zdiagnozowane, a w konsekwencji im wcześniej rozpocznie się określone działania wspomagające rozwój dziecka.

Celem rehabilitacji jest poprawa lub utrzymanie na zadowalającym poziomie sprawności fizycznej, wydolności i tolerancji wysiłku.

Rehabilitanci w swojej pracy wykorzystują wiele metod tj.: elementy NDT Bobath, Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych wg S. Masgutowej, Stymulacja Bazalna, elementy Integracji Sensorycznej, Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne i wiele innych.